Algemene voorwaarden Pacific yield

Algemene voorwaarden Pacific Yield AdLantic

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op enige en alle diensten die AdLantic verleent met betrekking tot Yield Management, inclusief maar niet beperkt tot het ter beschikking stellen van het Pacific Yield Dashboard. DOOR ONDERTEKENING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVESTIGT UITGEVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN EN VERKLAART UITGEVER ZICH MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AKKOORD.

Begrippen
“Account” zal betekenen een account op het online Pacific Yield platform waarmee Uitgever toegang verkrijgt tot diens persoonlijke Pacific Yield Dashboard.
“AdLantic” zal betekenen de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap AdLantic Online Advertising BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30225228, BTW nummer NL817861816B01, gevestigd aan de Vinkenburgstraat 2A, 3512 AB te Utrecht, alsmede haar bestuurders, werknemers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en eventueel overige bij haar bedrijfsvoering betrokken (rechts)personen.
“Adverteerder” zal betekenen de (rechts)persoon welke betaalt om Reclame Uitingen te mogen plaatsen op de Digitale Media van Uitgever.
“Advertentieruimte” zal betekenen de ruimte op Digitale Media waar een Reclame Uiting tegen betaling geplaatst kan worden.
“Algemene Voorwaarden” zal betekenen deze algemene voorwaarden, te vinden op www.adlantic.nl/nl/webmasters/pacificyieldalgemenevoorwaarden, die van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of op enige andere wijze aangepast kunnen worden door AdLantic.
“Digitale Media” zal betekenen een of meerdere digitale mediatype(n) waar Reclame Uitingen op geplaatst kunnen worden, inclusief maar niet gelimiteerd tot websites, digitale radio, digitale televisie, digitale out of home reclame en/of telefoon applicaties.
“Gebruiker” zal betekenen een bezoeker en/of gebruiker van Digitale Media.
“Overeenkomst” zal betekenen deze overeenkomst tussen AdLantic en Uitgever, inclusief de Algemene Voorwaarden en alle andere documenten en gegevens waarnaar wordt verwezen.
“Pacific Yield Dashboard” zal betekenen een webpagina op het online Pacific Yield Platform welke AdLantic binnen deze Overeenkomst ter beschikking stelt en waarmee Uitgever kan inzien welke Reclame Uitingen er tegen welke prijzen op diens Digitale Media vertoond zijn. Uitgever kan hier tevens persoonlijke instellingen wijzigen, inclusief maar niet gelimiteerd tot de instellingen met betrekking tot de minimale en maximale verkoopprijs van Advertentieruimte.
“Pacific Yield Platform” zal betekenen een online platform waarop het persoonlijke Pacific Yield Dashboard van Uitgever zichtbaar is.
“Reclame Uiting” zal betekenen een commerciële uiting welke door middel van Yield Management geplaatst kan worden op een of meerdere Digitale Media van een Uitgever, inclusief eventueel bijbehorende verwijzingen en interacties. Waar Reclame Uiting staat kan ook, indien van toepassing, het meervoud “Reclame Uitingen” gelezen worden en omgekeerd.
“Uitgever” zal betekenen de (rechts)persoon die deze Overeenkomst sluit met AdLantic ten behoeve van het verkopen van Advertentie Ruimte op de Digitale Media van Uitgever.
“Yield Management” zal betekenen enige en alle diensten waarbij AdLantic voor Uitgever Advertentieruimte op de Digitale Media van Uitgever verkoopt, inclusief maar niet gelimiteerd tot diensten gerelateerd aan deze verkoop zoals het geven van advies en/of technical support.

Artikel 1 Overeenkomst
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AdLantic ten behoeve van Uitgever diensten met betrekking tot Yield Management verleent en/of waarbij AdLantic aan Uitgever toegang tot het Pacific Yield Dashboard verschaft.
2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst verklaart de (rechts)persoon bevoegd te zijn tot het sluiten van de Overeenkomst in de hoedanigheid van de (vertegenwoordiger van) Uitgever.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze tussen AdLantic en de Uitgever schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door AdLantic naar eigen inzicht en eenzijdig worden gewijzigd en of aangepast. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden door middel van een mededeling op www.adlantic.nl/nl/webmasters/pacificyieldalgemenevoorwaarden. Een actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde te downloaden van de website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de website regelmatig te raadplegen. U wordt geacht wijzigingen te hebben aanvaard, indien u hiertegen geen bezwaar maakt binnen zeven (7) dagen na bekendmaking van de wijziging. Eventuele wijzigingen zijn direct na (stilzwijgende) aanvaarding van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.
5. Met het verlenen van de Yield Management alsmede met het ter beschikking stellen van het Pacific Yield Dashboard worden nadrukkelijk geen andere rechten overgedragen dan in de Overeenkomst expliciet wordt beschreven.

Artikel 2 Rechten en verplichtingen AdLantic
1. AdLantic is verantwoordelijk voor de Yield Management voor Uitgever alsmede voor het ontwikkelen, ter beschikking stellen en onderhouden van het Pacific Yield Dashboard. Zij doet dit met de uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid. AdLantic kan echter niet instaan voor een foutloze werking van de Yield Management en/of het Pacific Yield Platform. Bij vaststelling van gebreken aan de Yield Management en/of het Pacific Yield Dashboard of de werking daarvan, kan Uitgever contact opnemen met AdLantic. AdLantic zal zich – indien en voor zover dit redelijkerwijs van haar verwacht mag worden - inspannen om de gebreken zo goed en zo spoedig mogelijk te herstellen.
2. AdLantic heeft het recht om elke Uitgever alsmede elke Digitale Media van Uitgever te alle tijden te toetsen en heeft te allen tijde het recht om zonder nadere toelichting of opgave van redenen – al dan niet in overleg met de Uitgever – een Uitgever dan wel een of meerdere Digitale Media van Uitgever te weigeren.
3. AdLantic weigert onder andere Digitale Media welke illegaal zijn, pornografisch materiaal bevatten, racistisch zijn, haatdragend materiaal verspreiden, kansspelen bevatten en/of illegaal downloaden faciliteren.
4. AdLantic mag de naam en het logo van Uitgever gebruiken in presentaties, marketingmateriaal, klantenoverzichten, financiële verslagen, website-overzichten van klanten en via haar website. Het is Uitgever eveneens toegestaan naam en logo van AdLantic op eenzelfde wijze te gebruiken, mits Uitgever daarbij altijd verwijst naar de website van AdLantic (www.adlantic.nl).
5. AdLantic zal indien nodig voor de Yield Management diensten nieuwe demand kanalen testen en nalopen voor Uitgever.
6. AdLantic behoudt zich het recht voor om onderzoek te (laten) doen naar alle activiteiten die (betrokkenheid bij) een overtreding van deze Overeenkomst zouden kunnen betekenen. Uitgever zal volledige medewerking geven aan dergelijke onderzoeken.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen Uitgever
1. AdLantic beoordeelt de deelname van Uitgever aan de Yield Management alsmede aan het Pacific Yield Dashboard aan de hand van door Uitgever zelf aangeleverde gegevens. Uitgever is verplicht alle gevraagde informatie volledig, juist en te goeder trouw aan te leveren. Uitgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot contact- en betalingsgegevens. Uitgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van alle informatie. Misleidende en/of onjuiste informatie kunnen leiden tot beëindiging van de Overeenkomst.
2. Uitgever onthoudt zich van het verspreiden van kwaadaardige software middels Advertentieruimte, inclusief maar niet gelimiteerd tot spyware, malware en virussen. Indien AdLantic het vermoeden heeft dat er sprake is van dergelijk handelen kan de Overeenkomst per direct overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Voorwaarden opgeschort en beëindigd worden.
3. Het is Uitgever niet toegestaan en Uitgever mag ook geen toestemming geven aan derden, noch derden aanmoedigen, om gebruik te maken van ongeoorloofde middelen om inkomsten te verhogen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van ‘klikbots’ of elke andere manier om kunstmatig het aantal Gebruikers dat een Reclame Uiting ziet dan wel op een Reclame Uiting klikt te verhogen. Indien AdLantic het vermoeden heeft dat er sprake is van dergelijk handelen kan de Overeenkomst per direct overeenkomstig artikel 4.6 opgeschort en beëindigd worden.
4. Alle communicatie tussen Uitgever en Adverteerder in relatie tot Yield Management, het Pacific Yield Platform, Advertentieruimte en het vertonen van Reclame Uitingen verloopt via AdLantic, tenzij in overleg met AdLantic schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Uitgever verklaart dat zij met betrekking tot diens Digitale Media aan AdLantic alle rechten kan verlenen die AdLantic in het kader van de Yield Management en/ of het Pacific Yield Dashboard op enig moment nodig kan hebben.
6. Uitgever is volledig verantwoordelijk voor de werking, het onderhoud en de inhoud van diens Digitale Media. Alle kosten voortvloeiende uit en verband houdende met het ter beschikking stellen van ruimte voor en het plaatsen van Reclame Uitingen op de Digitale Media van Uitgever komen volledig voor rekening van Uitgever. Uitgever vrijwaart AdLantic voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de werking en/of inhoud van de Digitale Media van Uitgever.
7. Uitgever is volledig verantwoordelijk voor de juiste implementatie en het gebruik van de binnen het kader van de Yield Management en/of het Pacific Yield Platform aan Uitgever verstrekte codes en specificaties. Uitgever garandeert de codes en specificaties welke door AdLantic zijn verstrekt te implementeren op de overeengekomen Advertentieruimte.
8. Uitgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van diens Account binnen het Pacific Yield Dashboard.
9. Uitgever zal zich, tenzij in overleg schriftelijk anders is overeengekomen met AdLantic, onthouden van het aanbrengen van wijzigingen in de informatie - inclusief maar niet beperkt tot het aanbrengen van wijzigingen in de volgorde van de informatie - en/of in het formaat van Advertenties, dan wel deze verwijderen, verbergen, en/of op enige andere wijze de weergave van Advertenties belemmeren of veranderen.
10. Uitgever vrijwaart AdLantic voor elke schade welke optreedt door dan wel als gevolg van de inhoud of vorm, eventuele werking en veiligheid van de aangeleverde Reclame Uitingen in de Advertentieruimte. Uitgever vrijwaart AdLantic eveneens tegen enige en alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud van enige Reclame Uiting en/of schade veroorzaakt door een onjuiste of onveilige werking van enige Reclame Uiting. Uitgever vrijwaart AdLantic tegen elke actie die gebaseerd zou kunnen worden op enige inbreuk op rechten van derden door of in verband met de vertoonde Reclame Uitingen.

Artikel 4 Beëindiging overeenkomst
1. Deze Overeenkomst is voor onbepaalde tijd van toepassing.
2. Uitgever kan ten alle tijde de Overeenkomst beëindigen door een opzeggingsbericht te sturen naar salesteam@adlantic.nl. AdLantic zal de opzegging door Uitgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen bevestigen. De Overeenkomst zal een maand na de bevestiging aflopen.
3. AdLantic behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder opgave van redenen de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen door middel van een opzeggingsbericht naar het door Uitgever verstrekte e-mail adres of door middel van een aangetekende brief aan een door Uitgever verstrekt huis- en/of bedrijfsadres. De Overeenkomst zal een maand na de verzenddatum van het opzeggingsbericht aflopen.
4. Na beëindiging van de Overeenkomst vindt een afrekening plaats naar rato van daadwerkelijk gerealiseerde omzet.
5. AdLantic kan het Pacific Yield Platform, de toegang van Uitgever tot het Pacific Yield Dashboard en de Yield Management op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen.
6. Indien en zodra AdLantic vermoedt of vaststelt dat er sprake is van een (poging tot) schending van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot een schending van artikel 3 van de Algemene Voorwaarden, kan zij naar eigen inzicht de Yield Management en/of toegang tot het Pacific Yield Dashboard door Uitgever per direct opschorten of beëindigen. Indien AdLantic vermoedt dat er gedurende een bepaalde periode sprake is van een schending van artikel 3 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden zal er niet uitbetaald worden over deze periode. Eventueel ingekochte uren technical support en/of advies zullen in dit geval, ook wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt, nog steeds voor rekening komen van Uitgever.
7. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de afspraken over communicatie, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en privacy tussen de partijen bij de Overeenkomst van kracht, evenals alle andere afspraken uit de Overeenkomst welke ingevolge hun aard van kracht dienen te blijven.

Artikel 5 Betaling
1. Bij de vaststelling van de hoogte van uitbetaling aan Uitgever worden uitsluitend de door AdLantic gerapporteerde statistieken gebruikt.
2. Indien van toepassing betaalt Uitgever de facturen die zij van AdLantic ontvangt binnen de aangegeven betalingstermijn. Als Uitgever niet op tijd betaalt is zij direct na het verlopen van de betalingstermijn wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die AdLantic moet maken om alsnog betaling van Uitgever te verkrijgen komen volledig voor rekening van laatstgenoemde, waarbij een minimumbedrag ad 200,00 euro gerekend wordt.

Artikel 6 Intellectueel Eigendom
1. Het Pacific Yield Platform, het Pacific Yield Dashboard evenals alle software en overige programmatuur met betrekking tot de Yield Management is eigendom van AdLantic, en zal door AdLantic beheerd en verder ontwikkeld worden.
2. AdLantic behoudt alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op het Pacific Yield Platform beschikbare inhoud, alsmede op de Yield Management. Uitgever mag hier enkel overeenkomstig met hetgeen beschreven in artikel 2.4 gebruik van maken.
3. De Overeenkomst zal in geen geval rechten met betrekking tot Yield Management en/of het Pacific Yield Platform dan wel het Pacific Yield Dashboard overdragen aan Uitgever, inclusief maar niet gelimiteerd tot enige auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.
4. Uitgever onthoudt zich van enige en alle vormen van reverse engineering van de software en/of programma’s welke in het kader van de Yield Management dan wel het Pacific Yield Dashboard aan Uitgever verstrekt worden.

Artikel 7 Privacy en Security
1. Uitgever garandeert dat bij het gebruik van de diensten van AdLantic overeenkomstig met alle relevante privacy en anti-spam wet- en regelgeving zal worden gehandeld, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving omtrent het verkrijgen van geïnformeerde toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door AdLantic zie http://www.adlantic.nl/nl/privacy/.
2. AdLantic is in geen geval aansprakelijk voor enige inbreuk op de privacy en/of persoonsgegevens van Gebruikers, Uitgevers, Adverteerders en/of derden en zal door Uitgever schadeloos gesteld worden voor enige derving, kosten (inclusief kosten gemaakt door juridische bijstand) of andere claims welke volgen uit het niet in acht nemen van de privacy wet- en regelgeving door Uitgever.
3. Persoonsgegevens welke verkregen zijn binnen het kader van de Yield Management en/of het Pacific Yield Dashboard zijn eigendom van Uitgever en mogen door AdLantic uitsluitend ten behoeve van dezelfde Uitgever verwerkt worden. Elk ander gebruik van deze persoonsgegevens door AdLantic is ongeoorloofd.
4. Indien er sprake is van een data lek bij Uitgever waardoor enige data met betrekking tot persoonsgegevens geopenbaard wordt, dan wel het vermoeden bestaat dat deze gegevens mogelijkerwijs geopenbaard kunnen worden, zal Uitgever direct en onverwijld een melding doen bij AdLantic alsmede bij de relevante autoriteiten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. ADLANTIC IS MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD IN DIT ARTIKEL.
2. ADLANTIC IS MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC NIET VERANTWOORDELIJK EN/OF AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN/OF KOSTEN VAN WAT VOOR AARD DAN OOK VAN UITGEVER IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN UITGEVER VAN HET PACIFIC YIELD DASHBOARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET INVULLEN VAN ONJUISTE OF FOUTIEVE PROGRAMMA INSTELLINGEN VOOR ADVERTENTIERUIMTE(N).
3. ADLANTIC IS MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC NIET AANSPRAKELIJK EN/OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE EN/OF KOSTEN VERBAND HOUDEND MET DE INHOUD VAN DE DIGITALE MEDIA DAN WEL DE INHOUD VAN DE RECLAME UITINGEN WELKE MET BEHULP VAN YIELD MANAGEMENT GEPLAATST WORDEN, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT SCHADE ONTSTAAN DOOR HET VERSPREIDEN VAN MALWARE, OF SCHADE ONTSTAAN DOOR HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE RELEVANTE WET- EN REGELGEVING DOOR UITGEVER.
4. ADLANTIC IS MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET OF NIET GOED FUNCTIONEREN VAN ENIGE RECLAME UITING, DIGITALE MEDIA OF ENIG ONDERDEEL HIERVAN. ADLANTIC MAAKT GEBRUIK VAN SYSTEMEN VAN DERDEN EN KAN NIET GARANDEREN DAT DEZE SYSTEMEN GEEN FOUTEN EN/OF MALWARE BEVATTEN. ADLANTIC IS, MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC, NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE EN OF INDIRECTE SCHADE ONTSTAAN DOOR HET NIET OF NIET GOED WERKEN VAN DE SYSTEMEN VAN DERDEN.
5. ADLANTIC IS MET UITZONDERING VAN SCHADE ONTSTAAN DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID DOOR ADLANTIC NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET OF NIET GOED FUNCTIONEREN VAN DE YIELD MANAGEMENT EN/OF HET PACIFIC YIELD PLATFORM.
6. ADLANTIC VRIJWAART ADLANTIC VOOR ALLE EVENTUELE AANSPRAKEN VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE YIELD MANAGEMENT EN/ OF VERBAND HOUDEN MET HUN DEELNAME AAN HET PACIFIC YIELD DASHBOARD.

Artikel 9 Garanties
1. ADLANTIC GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT DAN WEL DE WERKING VAN DE YIELD MANANGEMENT DAN WEL HET PACIFIC YIELD DASHBOARD EN/OF VOOR DE GESCHIKTHEID VAN DE YIELD MANAGEMENT DAN WEL HET PACIFIC YIELD DASHBOARD VOOR GEBRUIK VOOR ENIG DOEL. ADLANTIC MAAKT GEBRUIK VAN SYSTEMEN VAN DERDEN EN KAN NIET GARANDEREN DAT DEZE SYSTEMEN WERKZAAM ZIJN EN/OF DAT RECLAME UITINGEN GETOOND WORDEN.
2. ADVERTENTIERUIMTE WORDT INGEKOCHT MIDDELS EEN ONLINE VEILING WAARBIJ DE MINIMALE VRAAGPRIJS, ALSMEDE HET HANDELEN VAN DERDEN INVLOED HEEFT OP HET RESULTAAT.
3. ADLANTIC GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIG RESULTAAT EN/OF DE SUCCESVOLLE VERKOOP VAN ENIGE ADVERTENTIERUIMTE.
4. ADLANTIC ZAL ZICH – INDIEN DIT REDERLIJKERWIJS VAN HAAR VERWACHT MAG WORDEN – VOOR INSPANNEN DAT DE VERTOONDE GEGEVENS IN HET PACIFIC YIELD DASHBOARD ZO VEEL MOGELIJK UP TO DATE ZIJN. DE GETOONDE GEGEVENS OP HET PACIFIC YIELD DASHBOARD KUNNEN DESONDANKS ECHTER VEROUDERDE GEGEVENS BETREFFEN.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
1. Zowel AdLantic als Uitgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst ontvangen vertrouwelijke informatie van de wederpartij geheim zal blijven. AdLantic alsmede Uitgever zullen vertrouwelijke informatie op een ‘need to know’ basis aan werknemers binnen hun organisatie verstrekken.
2. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd wanneer deze door een van de partijen mondeling of schriftelijk als zodanig wordt aangeduid. Indien vertrouwelijke informatie mondeling als zodanig wordt aangeduid zal de prijsgevende partij (AdLantic dan wel Uitgever) binnen twee weken een schriftelijke bevestiging sturen van de vertrouwelijke aard van de informatie.
3. Niet vertrouwelijk is de informatie waarvan gedocumenteerd aantoonbaar is dat:
(a) deze al voordat AdLantic en/of Uitgever de informatie ter beschikking kreeg algemeen bekend was; of (b) deze zonder dat het aan AdLantic en/of Uitgever toe te rekenen is nadien algemeen bekend is geworden; of (c) deze door derden op rechtmatige wijze en zonder schending van geheimhoudingsverplichtingen van die derden bekend is geworden.

Artikel 11 Overige bepalingen
1. Mochten een of enkele van de bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken, dan blijft de rest van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. AdLantic heeft de bevoegdheid om deze Overeenkomst zodanig te wijzigen dat de betreffende bepaling(en) niet langer ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn.
2. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, komen partijen hierbij overeen dat AdLantic in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor direct aantoonbare schade van Uitgever en dat de aansprakelijkheid voor deze directe schade in totaal nooit meer zal bedragen dan een totaal van maximaal 500 euro.

 

 

 

Sales & Administratie
Vinkenburgstraat 2a
3512 AB Utrecht
Info@AdLantic.nl
Tel: +31 (0)30 234 12 22


Traffic
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Traffic@AdLantic.nl
Tel: +31 (0)46 475 98 45

logmwg

logiab